Category Archives: Xét Nghiệm HIV

为在越南的外国人提供免费艾滋病毒检测

为在越南的外国人提供免费艾滋病毒检测 社区支持咨询部为在越南的外国人提供免费艾滋病毒检测。 HIV 检测是明确诊断患者 HIV 病毒状况的唯一方法。 帮助患者获得治疗服务。 社区艾滋病毒感染的护理和预防。 HIV 检测在您注册的社区咨询和支持部门完全免费进行。 包括多项血液或体液测试,以确定您是否感染了 HIV 病毒。 立即检测出艾滋病毒感染几乎是不可能的;您的身体需要时间来产生抗体或足够的病毒来发展。 您可能需要大约 [...]

在家进行艾滋病毒检测

在家进行艾滋病毒检测 在家进行艾滋病毒检测。 家庭艾滋病毒检测是一种自我检测,用于确定您是否感染艾滋病毒,您可以在家中私密地进行。 以下是有关家庭艾滋病毒检测的一些信息: OraQuick In-Home HIV 和 Home Access HIV-1:这是两种经 FDA(美国食品和药物管理局)批准用于家庭 HIV 自我检测的检测试剂盒。 您可以使用它们来测试唾液或血液样本1。 [...]

Free HIV testing for foreigners in Vietnam

Free HIV testing for foreigners in Vietnam Free HIV testing for foreigners in Vietnam. You [...]

When should you test for HIV

When should you test for HIV? When to get tested for HIV, HIV testing is an [...]

HIV testing at home

HIV testing at home HIV testing at home. A home HIV test is a self-test [...]

Khi nào nên xét nghiệm HIV

Khi nào nên xét nghiệm HIV Khi nào nên xét nghiệm HIV, Xét nghiệm HIV là [...]

Xét nghiệm HIV tại nhà

Xét nghiệm HIV tại nhà Xét nghiệm HIV tại nhà là một phương pháp tự kiểm [...]

Danh sách top 10 địa chỉ xét nghiệm máu uy tín tại Thành phố Hồ Chí Minh

Danh sách top 10 địa chỉ xét nghiệm máu uy tín tại Thành phố Hồ [...]

Thuốc ARV miễn phí Huyện An Biên

Thuốc ARV miễn phí Huyện An Biên Thuốc ARV miễn phí Huyện An Biên được [...]

Thuốc ARV miễn phí Huyện An Minh

Thuốc ARV miễn phí Huyện An Minh Thuốc ARV miễn phí Huyện An Minh được [...]