Category Archives: Tư Vấn HIV

PEP – 72 hours after HIV exposure?

PEP – 72 hours after HIV exposure? PEP – 72 hours after exposure to HIV, [...]

为在越南的外国人提供艾滋病毒暴露支持

为在越南的外国人提供艾滋病毒暴露支持 为在越南的外国人提供艾滋病毒暴露支持。 使用抗逆转录病毒药物(PrEP)进行艾滋病毒暴露前预防是当今预防艾滋病毒感染的有效干预措施之一。 越南已在28个省市实施这一措施,已有3万多人使用。 除了客户前往医疗机构注册和使用该服务外,客户现在还可以通过移动服务访问 PrEP。 什么是 ARV 暴露前预防 (PrEP) 移动服务? 针对艾滋病毒感染高危人群的艾滋病毒暴露前预防(PrEP)流动服务(以下简称流动PrEP治疗)是在适合客户的医疗机构外或方便的地点提供的医疗服务 针对因情况或原因而无法在医疗机构获得 PrEP 治疗服务的一群客户。 [...]

Emergency HIV exposure medicine 72h District 2

Emergency HIV exposure medicine 72h District 2 Emergency HIV exposure medicine 72h District 2, for [...]

HIV exposure support for foreigners in Vietnam 24/7

HIV exposure support for foreigners in Vietnam 24/7 HIV exposure support for foreigners in Vietnam [...]

HIV exposure support for foreigners in Vietnam

HIV exposure support for foreigners in Vietnam HIV exposure support for foreigners in Vietnam. Pre-exposure [...]

HIV testing is completely free

HIV testing is completely free HIV testing is completely free. Each year Vietnam detects 10,000-12,000 [...]

HIV testing at home

HIV testing at home HIV testing at home. A home HIV test is a self-test [...]

Free PrEP medicine Binh Duong

Free PrEP medicine Binh Duong Free PrEP medicine in Binh Duong is distributed free of [...]

Support HIV exposure medicine for foreigners in Binh Duong

Support HIV exposure medicine for foreigners in Binh Duong Support HIV exposure medicine for foreigners [...]

Khi nào nên xét nghiệm HIV

Khi nào nên xét nghiệm HIV Khi nào nên xét nghiệm HIV, Xét nghiệm HIV là [...]